Random Copolymers of Lysine and Isoleucine for Efficient mRNA Delivery.
2022-07-06

2022. Pilipenko I, Korovkina O, Gubina N, Ekimova V, Ishutinova A, Korzhikova-Vlakh E, … & Korzhikov-Vlakh V. International Journal of Molecular Sciences, 23(10), 5363.